ISTINA – ADAVIERA

UVODNE NAPOMENE

ISTINA -ADAVIERA je politički konceptualni projekat. Od neslaganja sa svim  ponuđenim odgovorima i nezadovoljstvo postojećim političkim činiocima i  od pobune protiv stanja na političkoj sceni Srbije, ISTINA – ADAVIERA je evoluirala u politički koncept koji ima rešenje i koje nudi odgovore na sve probleme koji postoje u Srbiji. Mladi su sazreli i od buntovnika evoluirali u konstruktivni i odgovorni element društva koji želi da odgovorno i aktivno učestvuje u promenama i izlasku iz krize.

ISTINA – ADAVIERA se bavi detaljima. Mislimo globalno, ali delujemo lokalno i zato štitimo konstrukte identiteta u mikro-makro kontekstu. Mišljenja smo da su ratni sukobi i etnički konflikti bili najveći problem ovih prostora u proteklim decenijama. Zato bi prioritetni cilj svih političkih činilaca u Srbiji i regionu trebalo da bude ostvarivanje društvenih uslova za trajni mir i kvalitetan i zdrav suživot svih nacionalnih i etničkih grupa koje nastanjuju ove prostore.

To mislimo da postignemo, između ostaloga,  primenom takozvane zelene ekonomije i dizanjem standarda građana. Naša politika podrazumeva transformaciju linearnog modela ekonomije u cirkularan model ekonomije.

Težimo da ostvarimo neophodno, a to je, ostvariti  održivi razvoj civilnog društva.

Sama situacija da nacionalne manjine neko mora da štiti nama nije prihvatljiva. Želimo društvo u kojem nema potrebe niko nikoga da štiti i gde ne postoji odnos dominacije većih nad manjima. Naročito se to odnosi na one nacionalone manjine koje nemaju svoju matičnu državu. Vlasi su jedna od takvih nacionalnih manjina.

RAZRADA

Vlasi su autohtona populacija na području istočne Srbije (dolina Morave, Timoka i Dunava), gde vekovima žive, a veže ih zajednički identitet koji se ogleda u jeziku, tradiciji, kulturi i religiji.

Suština ovog Programa je očuvanje tih vrednosti, što predstavlja određenu vrstu garancije očuvanja vlaške etničke zajednice na ovim prostorima, kao i podsticanje demokratskog, ekonomskog, društvenog i sveukupnog preobražaja države u kojoj živimo, u cilju sopstvene dobrobiti i dobrobiti svih građana Srbije.

ISTINA – ADAVIERA se snažno zalaže za unapređenje i modernizaciju, kako istočnog dela Srbije, tako i celokupne države i otvorena je za saradnju sa vlaškim i drugim strankama koje imaju isti cilj.

Naše delovanje se temelji na neprekidnom bavljenju delatnostima pobrojanim u sledećim tačkama:

– učešće u političkom zastupanju ciljeva Vlaha i građana Srbije;

– služenje državljanima Republike Srbije koji se izjašnjavaju kao Vlasi, kao i svim građanima republike Srbije, radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje, socijalne pravde, zaštite prirode i  razvijanja ekološke svesti.

– saradnja sa udruženjima, pojedincima, lokalnim i nacionalnim autoritetima, predstavnicima biznis sektora kao i političkim partijama u zemlji i inostranstvu,  koja se bave pitanjima od značaja za Vlahe i podsticaj na takvo udruživanje, međusobno povezivanje i prožimanje kulturnih i privrednih veza.

– očuvanje vlaškog jezika i vlaškog nasleđa;

– jačanje veza među različitim skupinama Vlaha i negovanje njihovog narodnog zajedništva;

– borba za pravnu sigurnost  Vlaha  u Republici Srbiji, kao i negovanje ljudskih i manjinskih prava kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim zakonima i aktima;

– jačanje građanskog društva;

– socijana pravda i solidarnost;

– održivost i zelena ekonomija;

– zaštita prirode i promocija „zelenih“ tehnologija;

– uvažavanje različitosti i ljudskih prava;

– vladavina prava i pravne države i sprečavanje svih vidova nasilja;

– promocija i pokretanje raznih projekata vezanih za zaštitu prirode, sport i zdrav način života;

– širenje svesti o važnosti svih prethodno navedenih ciljeva;

Pored pobrojanih ciljeva, Program se bavi opštim pitanjima i drugim temama za koje smatramo da su uslovi za ostvarenje naših osnovnih ciljeva.

Učešće u političkom zastupanju ciljeva Vlaha i građana Srbije

Smatramo da u Srbiji Vlasi nisu na ispravan način zastupani u državnim ustanovama, pre svih u Narodnoj skupštini. Predstavnici Vlaha moraju biti nezavisni u odnosu na druge političke stranke. Ne smeju se trajno vezivati za bilo koju političku stranku, već saveznike treba da nalaze prema mogućnosti da se efikasno bore za ostvarivanje političkih ciljeva.

Služenje državljanima Republike Srbije koji se izjašnjavaju kao Vlasi, kao  i svim  građanima  Republike Srbije

ISTINA – ADAVIERA je stranka trajno opredeljena da služi državljanima Republike Srbije koji se izjašnjavaju kao Vlasi i da neprekidno radi na ostvarivanju njihove pune ravnopravnosti sa ostalim državljanima Republike Srbije.

Naši predstavnici u organima vlasti i državnim ustanovama će uvek biti spremni da saslušaju predloge i založe se za rešavanje problema sa kojima se pre svih Vlasi kao i ostali građani u Srbiji suočavaju. Za razvoj poverenja je veoma važno da običan čovek može da se obrati svom političkom predstavniku i da od tog predstavnika traži pomoć ili zaštitu prava, da iznese sugestiju ili na drugi način izrazi mišljenje.

ISTINA – ADAVIERA će se pobrinuti da svi Vlasi kao i svi građani i građanske inicijative, pomoću sopstvenih predstavnika, imaju potpuno prohodan put do mikrofona u Narodnoj skupštini i da javnost mogu da suoče sa svojim problemima.

Saradnja sa udruženjima, pojedincima, lokalnim i nacionalnim autoritetima, predstavnicima biznis sektora kao i političkim partijama u zemlji i inostranstvu

Naša stranka vidi veliki potencijal u tesnoj saradnji sa udruženjima građana zainteresovanim za očuvanje vlaške tradicije i razvoj krajeva u kojima Vlasi žive i rade. Očekujemo da će takva saradnja doneti rezultate na svim poljima kojima se ISTINA -ADAVIERA bavi, jer mnogi ljudi imaju ideje i projekte vezane za očuvanje nacionalne kulture i nasleđa, zatim modernizacije područja, ali ne mogu da ih sprovode zato što izostaje podrška države i zato što nemaju nezavisne predstavnike u ustanovama, koji bi se zauzeli za njih i obezbedili im deo sredstava za rad.

Jedna od delatnosti ISTINA –ADAVIERA je edukacija u oblasti nevladinog sektora. Cilj nam je da građanima bude pojednostavljeno osnivanje udruženja, da oni ljudi koji ne znaju kako da pišu projekte nauče to da rade, da znaju kome treba da se obrate za savet itd.

Očuvanje vlaškog jezika i vlaškog nasleđa

Očuvanje vlaškog jezika, kulture i tradicije je posao od naročitog značaja zato što bez jezika, kulture i tradicije narod prestaje da postoji.

Zalažemo se za očuvanje vlaške kulturne tradicije i posebnosti. Institucije kulture ne treba razvijati samo u gradovima, već i u manjim mestima. Smatramo da je obaveza države da naša kulturna tradicija i umetničke tekovine budu na dostojan način predstavljene u zemlji i svetu. Država i lokalna samouprava treba da stvore preduslove da se muzičko-scenske i srodne delatnosti, zatim pozorište i film, razvijaju kao profitabilne delatnosti.

Takođe se zalažemo za oživljavanje starih zanata u cilju izrade umetničkih i drugih predmeta, koji bi kao suveniri bili poznati u celom svetu, te donosili prihod kako pojedincima, tako i široj društvenoj zajednici. Istovremeno bi se obezbedđivalo praktično obučavanje kod iskusnih majstora i zapošljavanje mladih, kao i nezaposlenih lica, koja su na evidenciji tržišta rada i koja su prihvatila prekvalifikaciju. Lokalna samouprava i Turistički savez bi se angažovali u vezi sa promovisanjem i plasiranjem svih umetničkih i drugih predmeta na domaća i strana tržišta.

Sve je češća pojava da Vlasi ne znaju da govore vlaškim jezikom. Još je češća pojava da ne znaju da pišu, ako i znaju da govore. Sve to je posledica činjenice da sve više Vlaha živi u sredinama u kojima se njihov jezik ne govori. Ipak, među mladima koji su izgubili dodir sa svojim nasleđem opstaje potreba da se nauči jezik i steknu saznanja o tradiciji. Zato će ISTINA – ADAVIERA će pružiti punu podršku upotrebi modernih tehnologija u svrhu obrazovanja mladih, ma gde bili i ma šta radili.

Zalažemo se za takvu Srbiju u kojoj neće biti diskriminacije među većinom i manjinom, nego će postojati samo ravnopravne nacionalne zajednice odgovorne jedne prema drugima.

Borba za pravnu sigurnost  Vlaha  u Republici Srbiji, kao i negovanje ljudskih i manjinskih prava kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim zakonima i aktima

Želimo da pripadnost nacionalnoj manjini ne bude nedostatak i briga, a to znači da svi moraju da imaju pravno obezbeđene iste šanse, da državni organi moraju da se pridržavaju međunarodnih konvencija o ljudskim i manjinskim pravima, zatim da trajno očuvanje identiteta nacionalnih manjina mora biti odgovornost svih naroda u Srbiji.

Jačanje građanskog društva

ISTINA – ADAVIERA  traži suverenu, demokratsku i jaku državu u kojoj će sve oblasti biti podjednako razvijene. Da bi država bila jaka, ona mora biti, pre svega, politički, pravno, ekonomski i finansijski stabilna i snažna. ISTINA –  ADAVIERA smatra da se to može postići samo ukoliko se počne od sveobuhvatnog preobražaja i modernizacije manjih samoupravnih zajednica. Kada nam manje zajednice budu funkcionisale dobro, pozitivni tok razvoja će se proširiti na veća područja. Početni korak predviđa da se veliki broj usluga građanima ponudi u mesnim zajednicama, a ne samo u opštinama. To bi stvorilo mogućnost za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje, građani bi se u većem broju stručno obrazovali i bili bi podstaknuti da ostanu u svom rodnom kraju i doprinesu njegovom razvoju. S druge strane, poslovi bi se brže i efikasnije obavljali. Mesne zajednice moraju biti dostupnije građanima, kao i metodi neposredne demokratije, što znači da se zalažemo za zakonsko regulisanje i liberalizaciju peticija,  građanskih inicijativa i referenduma.

Civilno društvo je skup nevladinih organizacija i ustanova koje ispoljavaju interese i volju građana i često se naziva „trećim sektorom“. Budući da je nezavisno od izvršne vlasti društvena mu je uloga da bude korektivni faktor u odnosu na vlast i njene institucije. Zato je jako civilno društvo koje utiče na proces donošenja odluka neophodno za razvoj stabilnog i demokratskog građanskog društva.

Zato smatramo da je neophodno obezbediti ravnomerni pristup organizacija civilnog društva javnim finansijama, te stimulaciju takvih organizacija poreskim olakšanjima i drugim merama.

Deo naše strategije izgradnje građanskog društva je i stimulisanje mladih da se u svojim lokalnim sredinama uključe u društveni život. Oni su snaga koja može aktuelizovati pitanja koja su važna za poboljšanje života  njih i njihovih sugrađana i tako postati aktivni učesnik u društvenim procesima.

Socijalna pravda i solidarnost

Socijalna pravda je jedna od temeljnih vrednosti naše politike. ISTINA –ADAVIERA ima za cilj uspostavljanje srećnog društva. Da bi to postigli  iskorenićemo siromaštvo, napraviti ravnotežu između društvenih slojeva i ostvariti odnos socijalne pravednosti. Mi istovremeno podržavamo i ličnu inicijativu i preduzetništvo, ali se zalažemo i za poštovanje socijalnih prava.

Naša politika je pronatalna i podrazumeva podsticaj majkama, naročito onima koje su samohrane, kao i stimulisanje rađanja. Takođe, vodimo računa i o našim najstarijim sugrađanima i uvešćemo prag ispod kojeg penzije neće moći da budu niže.

Porodica nam je veoma bitna kao institucija i zato se borimo za zakon radno nazvan „Roditelj-negovatelj“. Taj zakon će roditeljima osoba sa psihofizičkim smetnjama omogućiti da im se status izjednači sa hraniteljima, tako bi deca ostajala u svojim porodicama i  bila bi pod roditeljskim staranjem.

U okviru našeg zalaganja za socijalnu pravdu i solidarnost  zahtevamo zakon o socijalnom preduzetništvu, a neka napuštena sela mislimo da naselimo ženama koje su bile žrtve nasilja, a koje nemaju ekonomsku i osnovnu  sigurnost za sebe i svoju decu. U takvim selima ćemo raditi na ekonomskom osnaživanju žena kroz projekt bavljenja ekološkom poljoprivredom i drugim poslovima.  U tim selima  bi žene, udružene u zadruge i preduzeća zasnovana na principima socijalnog preduzetništva mogle da daleko od nasilnika  obezbede egzistenciju za sebe i svoju decu.

Poreska politika mora biti pravedna i svako mora da plati  svoj  deo  u korist  društvenog  dobra. Borićemo se protiv utaje poreza  i poreskih  prevara,  koje  štete  društvu  i  dovode  do  problema u  finansiranju države i njenih organa. Mi smo realni i svesni smo da se preko noći ništa ne može uraditi. Zato ćemo u etapama i postepeno, na pošten i korektan način primenjivati mere za poboljšavanje društvenih standarda i poboljšanja uslova rada, visine zarada i penzija i lakše dostupnosti javnog obrazovnog sistema i javnog zdravlja.Svako mora da ima zdravstvenu zaštitu  odgovarajućeg kvaliteta.

Poznato je da je poslednjih decenija u  Srbiji došlo do velikog pada nataliteta i da se taj trend nastavlja. Razlog tome je i velika emigracija  u države zapadne Evrope, najpre zbog nepovoljnih ekonomskih uslova. Ekonomskim razvojem, demokratizacijom društva i poboljšanjem životnog standarda, sve u skladu sa ovim Programom, očekujemo da će se ovaj negativni trend zaustaviti.

Zalažemo se za otkrivanje posebno talentovane dece i obezbeđivanje sredstava i drugih uslova za njihov dalji razvoj, predstavljanje njihovog znanja i veština na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, kao i u Evropi i svetu.

Radićemo na obezbeđivanju sredstava za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, te njihovom zapošljavanju po završetku školovanja.

Održivost i zelena ekonomija, zaštita prirode i promocija „zelenih“ tehnologija

Tražimo regionalizaciju – decentralizaciju i proces reforme državne uprave, što podrazumeva i formiranje regija, uz precizno definisanje nadležnosti i ovlaštenja centralne države. Za to je neophodna promena zakonskih i podzakonskih akata i  kvalitetan model finansiranja tih decentralizovanih jedinica, uključujući i neke izdvojene gradove, koji bi vodio računa i o njihovoj finansijskoj održivosti. To znači da bi veći deo prihoda trebalo da ostaje njima.

Nakon toga, sagledavši potrebe svakog regiona, mogli bi da se planiraju infrastrukturni i komunalni projekti koji bi pokrenuli razvoj tih regiona, a koji bi mogli biti realizovani u realnim rokovima.

Obezbedićemo i punu ravnopravnost svih građana i ravnomernu raspodelu državnih resursa. Ako neki deo Srbije sada ne može da doprinese u državni budžet onoliko koliko doprinose Beograd, Niš i Novi Sad, to nije zato što žitelji ovog dela naše zemlje ne žele da rade i doprinose, nego zato što nisu u prilici. Da bi jedno područje moglo dobro da funkcioniše, neophodno je da se razvije infrastruktura, da se subvencioniše proizvodnja i  uopšteno, da se podstiče ravnomerni razvoj regiona naše zemlje.

ISTINA – ADAVIERA će posebno skretati pažnju na potrebu da se Vlada Republike Srbije posvetiti otklanjanju neravnomernog razvoja regiona u odnosu na neke druge oblasti, naročito u odnosu na prenaglašenu ekonomsku osovinu Novi Sad-Beograd-Niš. Važno je da ti regioni dobiju veću pomoć države, jer bi se tako stanovništvo podstaklo da ostane da živi na tim prostorima, i omogućio bi se povratak velikog broja onih koji su otišli u inostranstvo i  pre ostalih gradova Srbije, u Beograd.

Poljoprivreda, racionalno raspolaganje prirodnim resursima, turizam, razvoj saobraćajne mreže i telekomunikacija su teme od presudnog značaja za uspešnu politiku ravnomernog regionalnog razvoja.

Ekonomski razvoj  treba temeljiti na efikasnom poboljšanju putne mreže, rečne i železničke infrastrukture, u cilju njihovog međusobnog povezivanja i najboljeg mogućeg iskorišćavanja postojećih lučkih, pograničnih i skladišnih kapaciteta, njihovoj dogradnji i unapređivanju. Pri tome ćemo voditi naročito računa da pristup tome bude ekološki ispravan.

Uslov za ostvarenje jednog ovakvog cilja jeste veće učešće države u investicionom i tekućem ulaganju u saobraćajnu, telekomunikacionu, energetsku i komunalnu infrastrukturu.

Naročito insistiramo da se pomenuti ekonomski razvoj regiona u Srbiji zasniva na primeni takozvanih zelenih tehnologija, a to znači na upotrebi obnovljivih izvora energije (solarna energija, energija vetra, energija iz geotermalnih izvora, itd.), ekološki isplaniranim saobraćajnim i transportnim sistemima, ekološki prihvatljivom raspolaganju vodenim resursima, odgovarajućim menadžmentom otpada (skupljanje, transport, prerada i kontrola) i ekološki ispravnom pristupu prirodnim resursima.

Realno sagledavamo ekonomske mogućnosti i modele za razvoj zelene ekonomije koju moramo da  stvaramo iz pozicije u kojoj se sada Srbija nalazi, odnosno one pozicije u kojoj će Srbija biti kada budemo mogli da imamo uticaj na kreiranje politike i ekonomije Srbije.

Tražimo  promenu nacionalne energetske strategije i njeno okretanje ka većem učestvoanju obnovljivih izvora energije kao zameni za proizvodnju energije iz fosilnih goriva.

Želimo da stimulišemo objedinjavanje trgovinske ponude Srbije i proizvoda iz pojedinačnih oblasti radi zajedničkog plasmana na inostrtano tržište, uz pomoć državnih organa koji bi se time bavili, ali i davali podatke proizvođačima o uslovima na različitim stranim tržištima i njihovim potrebama. Isto tako, želimo da stimulišemo male proizvođače da radi lakše proizvodnje i plasmana svojih proizvoda stupaju u zadruge.

Kvalitetna nacionalna berza i subvencionirana domaća proizvodnja kako bi domaći proizvodi bili konkurentni cenom u odnosu na inostrane, te organizovani plasman tih proizvoda u domaće kapacitete su jedan od naših ciljeva.

Insistiramo na pravljenju katastra zemljišta u Srbiji, u državnom i privatnom vlasništvu, koje se ne obrađuje, te ukrupnjivanju parcela koje  je moguće i uz rentu vlasniku ponuditi  na obrađivanje.  Time bi se bavile regionalne agencije.

Isto važi i za državne i vojne objekte koji se ne koriste. Potrebno ih je proceniti, po potrebi restaurirati i staviti u funkciju kako bi bili ekonomski iskorišteni pod nadležnostima regionalne, odnosno lokalne samouprave.

Takođe se zalažemo za izgradnju termo elektrana na energetske vrbe, koje su ekološki ispravne i daju cenu struje manju od ostalih na tržištu. Time bi rešili pitanje otpadnih voda u naseljimlj do 30.000 stanovnika i dobili nova radna mesta, a i ponudili bi alternativu mini hidro elektranama čijoj se izgradnji izričito suprotstavljamo.

Osnovni strateški ciljevi naše stranke su i racionalno korišćenje prirodnih resursa, unapređenje životne sredine i zaštita prirode.  Dosadašnji centralizovani model upravljanja vodenim resursima treba redefinisati, jer se pokazao neefikasnim i zato se zalažemo da se upravljanje režima voda prenese na lokalnu samoupravu. Na taj način će lokalne samoupravne zajednice obezbediti značajna novčana sredstva od naplate prihoda od iskorišćavanja vodenih dobara. Opštine i mesne zajednice ubuduće moraju imati autonomiju u trošenju ovih sredstava za unapređenje, razvoj i zaštitu prirode.

Takođe se zalažemo za zaštitu i održivo korišćenje šuma zato što one imaju veliki značaj za klimu, režim voda, zemljište i kvalitet životne sredine. U tom smislu treba, gde god je to moguće, stvarati nacionalne parkove i azile za divlje životinje koje su ili životno ugrožene ili ugrožene kao vrsta. Ti azili bi primali i životinje drugih zemalja na čuvanje i brigu, te bi lokalna samouprava od toga ostvarivala prihod. Upravljanje nacionalnim parkovima mora biti drugačije uređeno i oni  nesmeju  da se poslovno ponašaju kao šumarije.

Mi nismo protiv tržišta i ne želimo da ga ograničavamo, ali moraju postojati neke granice ispod kojih nećemo ići. Progres i nečiji profit ne smeju da ugrožavaju prirodnu okolinu i da izazivaju oboljenja, pa čak i smrt ljudi. Za nas zdravlje i zaštita prirode nemaju cenu i iznad su bilo čijeg profita.

Uvažavanje različitosti i ljudskih prava, vladavina prava i pravne države i sprečavanje svih vidova nasilja

Mi se borimo za  društvo u kojem su ljudska i ekološka prava kategorija koja se ne dovodi u pitanje. Siromaštvo smatramo jednim od najgorih oblika kršenja ljudskih prava i ono što želimo da postignemo jeste društvo jake demokratije u kojoj njeni građani što direktnije učestvuju u donošenju odluka koje se tiču kvaliteta njihovog života koji želimo da bude visok, društvo razvijene kulture i visokog stepena sreće. Osnov naše politike je nenasilje i sebe u budućnosti vidimo kao bitan činilac u uspostavljanju i garantovanju stabilnosti u regionu. Da bi to postigli borićemo se protiv kulture nasilja, koju  smatramo za najvećeg neprijatelja individualne i društvene slobode.

Promocija i pokretanje raznih projekata vezanih za zaštitu prirode, sport i zdrav način života

Imamo više projekata i rešenja za promociju i omogućavanje zdravog načina života. Poseban značaj dajemo edukaciji, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. U tom smislu radimo na promociji zdravog načina života. Takođe  podstičemo  prirodne načine lečenja, kao što su termo-mineralne vode, blato, biljke i slično, i radi će mo na razvijanju banja ne samo kao lečilišta, već i kao centara zabave i kulture.

Uvešćemo apsolutnu zabranu proizvodnje i prometa genetski modifikovane hrane.

U predškolske i školske ustanove ćemo uvesti zdravu hranu za decu i đake. Stimulisaćemo tradicionalnu i organsku poljoprivredu.

Svestran i zdrav fizički i duševni razvoj dece i omladine su osnova zdravog društva. To se najbolje postiže u sportskim aktivnostima i zato se zalažemo za razvoj sporta u školskim i predškolskim ustanovama, zatim širenje mreže amaterskog sporta, unapređenje sportskih klubova i objekata, kao i zaštitu prava i materijalnog položaja sportista.