ИСТИНА – ADAVIERA

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ИСТИНА -ADAVIERA је политички концептуални пројекат. Од неслагања са свим  понуђеним одговорима и незадовољство постојећим политичким чиниоцима и  од побуне против стања на политичкој сцени Србије, ИСТИНА – ADAVIERA је еволуирала у политички концепт који има решење и које нуди одговоре на све проблеме који постоје у Србији. Млади су сазрели и од бунтовника еволуирали у конструктивни и одговорни елемент друштва који жели да одговорно и активно учествује у променама и изласку из кризе.

ИСТИНА – ADAVIERA се бави детаљима. Мислимо глобално, али делујемо локално и зато штитимо конструкте идентитета у микро-макро контексту. Мишљења смо да су ратни сукоби и етнички конфликти били највећи проблем ових простора у протеклим деценијама. Зато би приоритетни циљ свих политичких чинилаца у Србији и региону требало да буде остваривање друштвених услова за трајни мир и квалитетан и здрав суживот свих националних и етничких група које настањују ове просторе.

То мислимо да постигнемо, између осталога,  применом такозване зелене економије и дизањем стандарда грађана. Наша политика подразумева трансформацију линеарног модела економије у циркуларан модел економије.

Тежимо да остваримо неопходно, а то је, остварити  одрживи развој цивилног друштва.

Сама ситуација да националне мањине неко мора да штити нама није прихватљива. Желимо друштво у којем нема потребе нико никога да штити и где не постоји однос доминације већих над мањима. Нарочито се то односи на оне националоне мањине које немају своју матичну државу. Власи су једна од таквих националних мањина.

РАЗРАДА

Власи су аутохтона популација на подручју источне Србије (долина Мораве, Тимока и Дунава), где вековима живе, а веже их заједнички идентитет који се огледа у језику, традицији, култури и религији.

Суштина овог Програма је очување тих вредности, што представља одређену врсту гаранције очувања влашке етничке заједнице на овим просторима, као и подстицање демократског, економског, друштвеног и свеукупног преображаја државе у којој живимо, у циљу сопствене добробити и добробити свих грађана Србије.

ИСТИНА – ADAVIERA се снажно залаже за унапређење и модернизацију, како источног дела Србије, тако и целокупне државе и отворена је за сарадњу са влашким и другим странкама које имају исти циљ.

Наше деловање се темељи на непрекидном бављењу делатностима побројаним у следећим тачкама:

– учешће у политичком заступању циљева Влаха и грађана Србије;

– служење држављанима Републике Србије који се изјашњавају као Власи, као и свим грађанима републике Србије, ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље, социјалне правде, заштите природе и  развијања еколошке свести.

– сарадња са удружењима, појединцима, локалним и националним ауторитетима, представницима бизнис сектора као и политичким партијама у земљи и иностранству,  која се баве питањима од значаја за Влахе и подстицај на такво удруживање, међусобно повезивање и прожимање културних и привредних веза.

– очување влашког језика и влашког наслеђа;

– јачање веза међу различитим скупинама Влаха и неговање њиховог народног заједништва;

– борба за правну сигурност  Влаха  у Републици Србији, као и неговање људских и мањинских права као и њихово усклађивање са међународним законима и актима;

– јачање грађанског друштва;

– социјана правда и солидарност;

– одрживост и зелена економија;

– заштита природе и промоција „зелених“ технологија;

– уважавање различитости и људских права;

– владавина права и правне државе и спречавање свих видова насиља;

– промоција и покретање разних пројеката везаних за заштиту природе, спорт и здрав начин живота;

– ширење свести о важности свих претходно наведених циљева;

Поред побројаних циљева, Програм се бави општим питањима и другим темама за које сматрамо да су услови за остварење наших основних циљева.

Учешће у политичком заступању циљева Влаха и грађана Србије

Сматрамо да у Србији Власи нису на исправан начин заступани у државним установама, пре свих у Народној скупштини. Представници Влаха морају бити независни у односу на друге политичке странке. Не смеју се трајно везивати за било коју политичку странку, већ савезнике треба да налазе према могућности да се ефикасно боре за остваривање политичких циљева.

Служење држављанима Републике Србије који се изјашњавају као Власи, као  и свим  грађанима  Републике Србије

ИСТИНА – ADAVIERA је странка трајно опредељена да служи држављанима Републике Србије који се изјашњавају као Власи и да непрекидно ради на остваривању њихове пуне равноправности са осталим држављанима Републике Србије.

Наши представници у органима власти и државним установама ће увек бити спремни да саслушају предлоге и заложе се за решавање проблема са којима се пре свих Власи као и остали грађани у Србији суочавају. За развој поверења је веома важно да обичан човек може да се обрати свом политичком представнику и да од тог представника тражи помоћ или заштиту права, да изнесе сугестију или на други начин изрази мишљење.

ИСТИНА – ADAVIERA ће се побринути да сви Власи као и сви грађани и грађанске иницијативе, помоћу сопствених представника, имају потпуно проходан пут до микрофона у Народној скупштини и да јавност могу да суоче са својим проблемима.

Сарадња са удружењима, појединцима, локалним и националним ауторитетима, представницима бизнис сектора као и политичким партијама у земљи и иностранству

Наша странка види велики потенцијал у тесној сарадњи са удружењима грађана заинтересованим за очување влашке традиције и развој крајева у којима Власи живе и раде. Очекујемо да ће таква сарадња донети резултате на свим пољима којима се ИСТИНА -ADAVIERA бави, јер многи људи имају идеје и пројекте везане за очување националне културе и наслеђа, затим модернизације подручја, али не могу да их спроводе зато што изостаје подршка државе и зато што немају независне представнике у установама, који би се заузели за њих и обезбедили им део средстава за рад.

Једна од делатности ИСТИНА –ADAVIERA је едукација у области невладиног сектора. Циљ нам је да грађанима буде поједностављено оснивање удружења, да они људи који не знају како да пишу пројекте науче то да раде, да знају коме треба да се обрате за савет итд.

Очување влашког језика и влашког наслеђа

Очување влашког језика, културе и традиције је посао од нарочитог значаја зато што без језика, културе и традиције народ престаје да постоји.

Залажемо се за очување влашке културне традиције и посебности. Институције културе не треба развијати само у градовима, већ и у мањим местима. Сматрамо да је обавеза државе да наша културна традиција и уметничке тековине буду на достојан начин представљене у земљи и свету. Држава и локална самоуправа треба да створе предуслове да се музичко-сценске и сродне делатности, затим позориште и филм, развијају као профитабилне делатности.

Такође се залажемо за оживљавање старих заната у циљу израде уметничких и других предмета, који би као сувенири били познати у целом свету, те доносили приход како појединцима, тако и широј друштвеној заједници. Истовремено би се обезбедђивало практично обучавање код искусних мајстора и запошљавање младих, као и незапослених лица, која су на евиденцији тржишта рада и која су прихватила преквалификацију. Локална самоуправа и Туристички савез би се ангажовали у вези са промовисањем и пласирањем свих уметничких и других предмета на домаћа и страна тржишта.

Све је чешћа појава да Власи не знају да говоре влашким језиком. Још је чешћа појава да не знају да пишу, ако и знају да говоре. Све то је последица чињенице да све више Влаха живи у срединама у којима се њихов језик не говори. Ипак, међу младима који су изгубили додир са својим наслеђем опстаје потреба да се научи језик и стекну сазнања о традицији. Зато ће ИСТИНА – ADAVIERA ће пружити пуну подршку употреби модерних технологија у сврху образовања младих, ма где били и ма шта радили.

Залажемо се за такву Србију у којој неће бити дискриминације међу већином и мањином, него ће постојати само равноправне националне заједнице одговорне једне према другима.

Борба за правну сигурност  Влаха  у Републици Србији, као и неговање људских и мањинских права као и њихово усклађивање са међународним законима и актима

Желимо да припадност националној мањини не буде недостатак и брига, а то значи да сви морају да имају правно обезбеђене исте шансе, да државни органи морају да се придржавају међународних конвенција о људским и мањинским правима, затим да трајно очување идентитета националних мањина мора бити одговорност свих народа у Србији.

Јачање грађанског друштва

ИСТИНА – ADAVIERA  тражи суверену, демократску и јаку државу у којој ће све области бити подједнако развијене. Да би држава била јака, она мора бити, пре свега, политички, правно, економски и финансијски стабилна и снажна. ИСТИНА –  ADAVIERA сматра да се то може постићи само уколико се почне од свеобухватног преображаја и модернизације мањих самоуправних заједница. Када нам мање заједнице буду функционисале добро, позитивни ток развоја ће се проширити на већа подручја. Почетни корак предвиђа да се велики број услуга грађанима понуди у месним заједницама, а не само у општинама. То би створило могућност за отварање нових радних места и запошљавање, грађани би се у већем броју стручно образовали и били би подстакнути да остану у свом родном крају и допринесу његовом развоју. С друге стране, послови би се брже и ефикасније обављали. Месне заједнице морају бити доступније грађанима, као и методи непосредне демократије, што значи да се залажемо за законско регулисање и либерализацију петиција,  грађанских иницијатива и референдума.

Цивилно друштво је скуп невладиних организација и установа које испољавају интересе и вољу грађана и често се назива „трећим сектором“. Будући да је независно од извршне власти друштвена му је улога да буде корективни фактор у односу на власт и њене институције. Зато је јако цивилно друштво које утиче на процес доношенја одлука неопходно за развој стабилног и демократског грађанског друштва.

Зато сматрамо да је неопходно обезбедити равномерни приступ организација цивилног друштва јавним финансијама, те стимулацију таквих организација пореским олакшањима и другим мерама.

Део наше стратегије изградње грађанског друштва је и стимулисање младих да се у својим локалним срединама укључе у друштвени живот. Они су снага која може актуелизовати питања која су важна за побољшање живота  њих и њихових суграђана и тако постати активни учесник у друштвеним процесима.

Социјална правда и солидарност

Социјална правда је једна од темељних вредности наше политике. ИСТИНА –ADAVIERA има за циљ успостављање срећног друштва. Да би то постигли  искоренићемо сиромаштво, направити равнотежу између друштвених слојева и остварити однос социјалне праведности. Ми истовремено подржавамо и личну иницијативу и предузетништво, али се залажемо и за поштовање социјалних права.

Наша политика је пронатална и подразумева подстицај мајкама, нарочито онима које су самохране, као и стимулисање рађања. Такође, водимо рачуна и о нашим најстаријим суграђанима и увешћемо праг испод којег пензије неће моћи да буду ниже.

Породица нам је веома битна као институција и зато се боримо за закон радно назван „Родитељ-неговатељ“. Тај закон ће родитељима особа са психофизичким сметњама омогућити да им се статус изједначи са хранитељима, тако би деца остајала у својим породицама и  била би под родитељским старањем.

У оквиру нашег залагања за социјалну правду и солидарност  захтевамо закон о социјалном предузетништву, а нека напуштена села мислимо да населимо женама које су биле жртве насиља, а које немају економску и основну  сигурност за себе и своју децу. У таквим селима ћемо радити на економском оснаживању жена кроз пројект бављења еколошком пољопривредом и другим пословима.  У тим селима  би жене, удружене у задруге и предузећа заснована на принципима социјалног предузетништва могле да далеко од насилника  обезбеде егзистенцију за себе и своју децу.

Пореска политика мора бити праведна и свако мора да плати  свој  део  у корист  друштвеног  добра. Борићемо се против утаје пореза  и пореских  превара,  које  штете  друштву  и  доводе  до  проблема у  финансирању државе и њених органа. Ми смо реални и свесни смо да се преко ноћи ништа не може урадити. Зато ћемо у етапама и постепено, на поштен и коректан начин примењивати мере за побољшавање друштвених стандарда и побољшања услова рада, висине зарада и пензија и лакше доступности јавног образовног система и јавног здравља.Свако мора да има здравствену заштиту  одговарајућег квалитета.

Познато је да је последњих деценија у  Србији дошло до великог пада наталитета и да се тај тренд наставља. Разлог томе је и велика емиграција  у државе западне Европе, најпре због неповољних економских услова. Економским развојем, демократизацијом друштва и побољшањем животног стандарда, све у складу са овим Програмом, очекујемо да ће се овај негативни тренд зауставити.

Залажемо се за откривање посебно талентоване деце и обезбеђивање средстава и других услова за њихов даљи развој, представљање њиховог знања и вештина на локалном, регионалном и државном нивоу, као и у Европи и свету.

Радићемо на обезбеђивању средстава за стипендирање талентованих ученика и студената, те њиховом запошљавању по завршетку школовања.

Одрживост и зелена економија, заштита природе и промоција „зелених“ технологија

Тражимо регионализацију – децентрализацију и процес реформе државне управе, што подразумева и формиранје регија, уз прецизно дефинисанје надлежности и овлаштења централне државе. За то је неопходна промена законских и подзаконских аката и  квалитетан модел финансирања тих децентрализованих јединица, укључујући и неке издвојене градове, који би водио рачуна и о њиховој финансијској одрживости. То значи да би већи део прихода требало да остаје њима.

Након тога, сагледавши потребе сваког региона, могли би да се планирају инфраструктурни и комунални пројекти који би покренули развој тих региона, а који би могли бити реализовани у реалним роковима.

Обезбедићемо и пуну равноправност свих грађана и равномерну расподелу државних ресурса. Ако неки део Србије сада не може да допринесе у државни буџет онолико колико доприносе Београд, Ниш и Нови Сад, то није зато што житељи овог дела наше земље не желе да раде и доприносе, него зато што нису у прилици. Да би једно подручје могло добро да функционише, неопходно је да се развије инфраструктура, да се субвенционише производња и  уопштено, да се подстиче равномерни развој региона наше земље.

ИСТИНА – ADAVIERA ће посебно скретати пажњу на потребу да се Влада Републике Србије посветити отклањању неравномерног развоја региона у односу на неке друге области, нарочито у односу на пренаглашену економску осовину Нови Сад-Београд-Ниш. Важно је да ти региони добију већу помоћ државе, јер би се тако становништво подстакло да остане да живи на тим просторима, и омогућио би се повратак великог броја оних који су отишли у иностранство и  пре осталих градова Србије, у Београд.

Пољопривреда, рационално располагање природним ресурсима, туризам, развој саобраћајне мреже и телекомуникација су теме од пресудног значаја за успешну политику равномерног регионалног развоја.

Економски развој  треба темељити на ефикасном побољшању путне мреже, речне и железничке инфраструктуре, у циљу њиховог међусобног повезивања и најбољег могућег искоришћавања постојећих лучких, пограничних и складишних капацитета, њиховој доградњи и унапређивању. При томе ћемо водити нарочито рачуна да приступ томе буде еколошки исправан.

Услов за остварење једног оваквог циља јесте веће учешће државе у инвестиционом и текућем улагању у саобраћајну, телекомуникациону, енергетску и комуналну инфраструктуру.

Нарочито инсистирамо да се поменути економски развој региона у Србији заснива на примени такозваних зелених технологија, а то значи на употреби обновљивих извора енергије (соларна енергија, енергија ветра, енергија из геотермалних извора, итд.), еколошки испланираним саобраћајним и транспортним системима, еколошки прихватљивом располагању воденим ресурсима, одговарајућим менаџментом отпада (скупљање, транспорт, прерада и контрола) и еколошки исправном приступу природним ресурсима.

Реално сагледавамо економске могућности и моделе за развој зелене економије коју морамо да  стварамо из позиције у којој се сада Србија налази, односно оне позиције у којој ће Србија бити када будемо могли да имамо утицај на креирање политике и економије Србије.

Тражимо  промену националне енергетске стратегије и њено окретање ка већем учествоању обновљивих извора енергије као замени за производњу енергије из фосилних горива.

Желимо да стимулишемо обједињавање трговинске понуде Србије и производа из појединачних области ради заједничког пласмана на иностртано тржиште, уз помоћ државних органа који би се тиме бавили, али и давали податке произвођачима о условима на различитим страним тржиштима и њиховим потребама. Исто тако, желимо да стимулишемо мале произвођаче да ради лакше производње и пласмана својих производа ступају у задруге.

Квалитетна национална берза и субвенционирана домаћа производња како би домаћи производи били конкурентни ценом у односу на иностране, те организовани пласман тих производа у домаће капацитете су један од наших циљева.

Инсистирамо на прављењу катастра земљишта у Србији, у државном и приватном власништву, које се не обрађује, те укрупњивању парцела које  је могуће и уз ренту власнику понудити  на обрађивање.  Тиме би се бавиле регионалне агенције.

Исто важи и за државне и војне објекте који се не користе. Потребно их је проценити, по потреби рестаурирати и ставити у функцију како би били економски искориштени под надлежностима регионалне, односно локалне самоуправе.

Такође се залажемо за изградњу термо електрана на енергетске врбе, које су еколошки исправне и дају цену струје мању од осталих на тржишту. Тиме би решили питање отпадних вода у насељимљ до 30.000 становника и добили нова радна места, а и понудили би алтернативу мини хидро електранама чијој се изградњи изричито супротстављамо.

Основни стратешки циљеви наше странке су и рационално коришћење природних ресурса, унапређење животне средине и заштита природе.  Досадашњи централизовани модел управљања воденим ресурсима треба редефинисати, јер се показао неефикасним и зато се залажемо да се управљање режима вода пренесе на локалну самоуправу. На тај начин ће локалне самоуправне заједнице обезбедити значајна новчана средства од наплате прихода од искоришћавања водених добара. Општине и месне заједнице убудуће морају имати аутономију у трошењу ових средстава за унапређење, развој и заштиту природе.

Такође се залажемо за заштиту и одрживо коришћење шума зато што оне имају велики значај за климу, режим вода, земљиште и квалитет животне средине. У том смислу треба, где год је то могуће, стварати националне паркове и азиле за дивље животиње које су или животно угрожене или угрожене као врста. Ти азили би примали и животиње других земаља на чување и бригу, те би локална самоуправа од тога остваривала приход. Управљање националним парковима мора бити другачије уређено и они  несмеју  да се пословно понашају као шумарије.

Ми нисмо против тржишта и не желимо да га ограничавамо, али морају постојати неке границе испод којих нећемо ићи. Прогрес и нечији профит не смеју да угрожавају природну околину и да изазивају обољења, па чак и смрт људи. За нас здравље и заштита природе немају цену и изнад су било чијег профита.

Уважавање различитости и људских права, владавина права и правне државе и спречавање свих видова насиља

Ми се боримо за  друштво у којем су људска и еколошка права категорија која се не доводи у питање. Сиромаштво сматрамо једним од најгорих облика кршења људских права и оно што желимо да постигнемо јесте друштво јаке демократије у којој њени грађани што директније учествују у доношењу одлука које се тичу квалитета њиховог живота који желимо да буде висок, друштво развијене културе и високог степена среће. Основ наше политике је ненасиље и себе у будућности видимо као битан чинилац у успостављању и гарантовању стабилности у региону. Да би то постигли борићемо се против културе насиља, коју  сматрамо за највећег непријатеља индивидуалне и друштвене слободе.

Промоција и покретање разних пројеката везаних за заштиту природе, спорт и здрав начин живота

Имамо више пројеката и решења за промоцију и омогућавање здравог начина живота. Посебан значај дајемо едукацији, превенцији и раном откривању болести. У том смислу радимо на промоцији здравог начина живота. Такође  подстичемо  природне начине лечења, као што су термо-минералне воде, блато, биљке и слично, и ради ће мо на развијању бања не само као лечилишта, већ и као центара забаве и културе.

Увешћемо апсолутну забрану производње и промета генетски модификоване хране.

У предшколске и школске установе ћемо увести здраву храну за децу и ђаке. Стимулисаћемо традиционалну и органску пољопривреду.

Свестран и здрав физички и душевни развој деце и омладине су основа здравог друштва. То се најбоље постиже у спортским активностима и зато се залажемо за развој спорта у школским и предшколским установама, затим ширење мреже аматерског спорта, унапређење спортских клубова и објеката, као и заштиту права и материјалног положаја спортиста.