ISTINA –  ADAVIERA

OPŠTE ODREDBE

 1. Programski ciljevi

Član 1.

ISTINA – ADAVIERA  (u nastavku spisa: Stranka) jeste politička stranka koja učestvuje u zastupanju ciljeva Vlaške nacionalne manjine  kao i interesa svih građana Srbije.

Osnovni ciljevi Stranke su:

 • učešće u političkom zastupanju ciljeva Vlaha i građana Srbije
 • služenje državljanima Republike Srbije koji se izjašnjavaju kao Vlasi, kao i svim građanima  Republike Srbije, radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje, socijalne pravde, zaštite prirode i razvijanja ekološke svesti.
 • saradnja sa udruženjima, pojedincima, lokalnim i nacionalnim autoritetima, predstavnicima biznis sektora kao i političkim partijama u zemlji i inostranstvu, koja se bave pitanjima od značaja za Vlahe i podsticaj na takvo udruživanje, međusobno povezivanje i prožimanje kulturnih i privrednih veza.
 • očuvanje vlaškog jezika i vlaškog nasleđa,
 • jačanje veza među različitim skupinama Vlaha i negovanje njihovog narodnog zajedništva.
 • borba za pravnu sigurnost Vlaha  u Republici Srbiji, kao i negovanje ljudskih i manjinskih prava kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim zakonima i aktima.
 • jačanje građanskog društva
 • socijalna pravda i solidarnost
 • održivost i zelena ekonomija
 • zaštita prirode i promocija „zelenih“ tehnologija
 • uvažavanje različitosti i ljudskih prava
 • vladavina prava i pravne države i sprečavanje svih vidova nasilja
 • promocija i pokretanje raznih projekata vezanih za zaštitu prirode, sport i zdrav način života.
 • širenje svesti o važnosti svih prethodno navedenih ciljeva.
 1. Naziv i sedište

Član 2.

Pun naziv Stranke je: ISTINA – ADAVIERA.

Sedište Stranke je: Gornje Sajlovo br.2b, Novi Sad

 1. Znak, pečat i štambilj

Član 3.

Stranka ima sledeći znak gledano sa leva u desno znak stranke sadrži stilizovana krila u vidu dva iskošena jednakostranična trougla koji se preklapaju, od kojih je prvi zelene boje, a drugi (preklopljeni) crvene boje, a na koje se nadovezuje tekst ISTINA napisan ćiriličnim ili latiničnim pismom crvene boje.

Pečat Stranke je okruglog oblika, prečnika 30mm. Po obodu pečata je kružno ispisano ćiriličnim pismom: ISTINA – ADAVIERA. U sredini pečata se nalazi znak stranke ispod kojeg stoji tekst ispisan ćiriličnim pismom: sedište stranke Novi Sad. Pečat organizacionih jedinica ima  isti oblik i sadržinu ali umesto  teksta, sedište stranke Novi Sad ima tekst naziva organizacione jedinice na koju se odnosi.

Štambilj je pravougaonog oblika  u kome je u prvom redu ispisan tekst na ćiriličnom pismu ISTINA – ADAVIERA, u  drugom redu stoje polja za upisivanje broja i datuma, u trećem redu je tekst ispisan ćiriličnim pismom sedište stranke Novi Sad odnosno naziv organizacione jedinice na koju se odnosi.

Odluku o izradi, upotrebi i čuvanju štambilja i pečata na svim nivoima stranačkog organizovanja donosi glavni odbor.

 1. Zastupanje

Član 4.

Stranku predstavlja i zastupa Predsednik Stranke.

Predsednik Stranke može preneti deo ovlašćenja za predstavljanje i zastupanje Stranke na drugog člana Stranke.

Kada predsednik Stranke nije u stanju da obavlja dužnost, zbog neprekidnog odsustva u trajanju više od tri meseca, Stranku predstavlja i zastupa član Glavnog odbora Stranke, koga javnim glasanjem izabere Glavni odbor Stranke.

Član 5.

Ogranak Stranke predstavlja i zastupa Predsednik Odbora ogranka Stranke u okviru nadležnosti ogranka Stranke, koja su propisima Stranke na njega preneta.

Predsednik Odbora ogranka Stranke može preneti deo ovlašćenja za predstavljanje i zastupanje ogranka Stranke na drugog člana tog ogranka Stranke.

 1. Javnost rada

Član 6.

Rad i delovanje stranke su javni.

Javnost rada i delovanja organa i članstva Stranke se ostvaruje na javnim skupovima, tribinama, kroz saradnju sa novinskim kućama, priređivanje okruglih stolova, pomoću internet prezentacije i na druge načine kojima se uspostavljaju odnosi i deluje na članove, birače i simpatizere Stranke, kao i ostale građane.

Stranka je dužna da učini javno dostupnim putem interneta: osnivački akt, lično ime zastupnika Stranke, program, statut i druge opšte akte, ako ih donosi.

 

UREĐENJE STRANKE

1 . Članstvo

Član 7.

Član Stranke može biti svaki punoletni državljanin Republike Srbije koji izrazi želju da pristupi Stranci i podnese pismenu ili elektronsku izjavu da prihvata Statut i program Stranke, bez obzira na nacionalnu, rasnu, versku, stranačku, rodnu i svaku drugu pripadnost.

Članstvo u Stranci se stiče popunjavanjem i podnošenjem štampane ili elektronske pristupnice opštinskom ogranku. Opštinski ogranak odlukom može odbiti prijem u članstvo, i to u roku od 15 dana od dana podnošenja pristupnice.

Na odluku o odbijanju se može podneti žalba Izvršnom odboru Stranke, i to u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odbijanju.

Član Stranke se vodi u elektronskoj bazi podataka kao član ogranka Stranke, i to prema mestu prebivališta.

Član 8.

Član Stranke ima naročito sledeća prava:

 • da slobodno izražava mišljenje unutar Stranke, daje predloge u vezi sa radom, zauzima se za svoje stavove ili stavove određenih skupina u Stranci,
 • da učestvuje u radu Stranke na način predviđen propisima Stranke i u skladu sa odlukama njenih organa,
 • da bira i da bude biran u sve organe Stranke,
 • da traži i dobije pomoć od Stranke povodom ometanja ili sprečavanja pri obavljanju stranačke delatnosti ili kada se na drugi način oseti ugroženo zbog obavljanja stranačke delatnosti.

Član 9.

Član Stranke ima naročito sledeće dužnosti:

 • učestvovanje u radu Stranke i pomaganje rada Stranke,
 • pridržavanje ciljeva, načela, statuta, ostalih propisa Stranke i odluka nadležnih organa Stranke,
 • plaćanje propisane članarine.

Član 10.

Članu prestaje članstvo u Stranci:

 • podnošenjem pismene izjave o istupanju iz Stranke,
 • isključenjem iz Stranke odlukom nadležnog organa Stranke,
 • smrću.

Član Stranke može biti isključen iz Stranke u sledećim slučajevima:

 • ako deluje protiv ciljeva i načela Stranke,
 • ako teže povredi odredbe statuta Stranke.

Postupak i organ nadležan za donošenje odluke o isključenju iz Stranke, propisuju se pravilnikom o članstvu.

Na odluku o isključenju član može podneti žalbu Izvršnom odboru Stranke, i to u rokuod 15 dana od dana prijema odluke.

 

2. Unutrašnje uređenje

Član 11.

Stranka je uređena po načelu područja (ogranci Stranke), u skladu sa zakonom.

Član 12.

Teritorijalni organizacioni oblici Stranke su:

 • Opštinski ogranak,
 • Gradski ogranak,
 • Regionalni ogranak,
 • Pokrajinski ogranak,
 • Mesni podogranak.

Član 13.

Opštinski ogranak se osniva za područje jedne opštine.

U okviru jedne opštine, kao deo opštinskog ogranka, može se obrazovati jedan ili više mesnih podogranaka.

Mesni podogranak se osniva za područje jednog ili više naseljenih mesta ili  jedne ili više mesnih zajednica u okviru iste opštine.

Član 14.

Gradski ogranak se osniva za područje jednog grada kao celine.

Član 15.

Regionalni ogranak se osniva za područje većeg broja opština u sastavu istog okruga ili na drugi način utvrđen posebnim propisima Stranke.

Član 16.

Pokrajinski ogranak se osniva za područje pokrajine.

Član 17.

Odluku o osnivanju ogranaka Stranke potvrđuje Glavni odbor Stranke.

3. Organi Stranke

Član 18.

Organi Stranke su: Skupština, Glavni odbor, Predsednik, Predsedništvo, Izvršni odbor, Političko savetodavni krug, Ženski front, Omladinski front i drugi organi Stranke osnovani u skladu sa statutom i drugim opštim propisima Stranke.

Organi Stranke rade i odlučuju na način predviđen ovim statutom i propisima Stranke donetim u skladu sa statutom.

a) Skupština

Član 19.

Skupština je najviši organ Stranke.

Skupštinu sačinjavaju izabrani predstavnici ogranaka i članovi Glavnog odbora.

Ukupan broj članova Skupštine i broj članova Skupštine koji se biraju u ograncima za odgovarajuća područja, utvrđuje Glavni odbor uoči svakog zasedanja Skupštine, vodeći računa o ukupnom broju članova svakog ogranka i Stranke u celini.

Član 20.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština se saziva na svake 2 godine.  Mogu je sazvati: Predsednik i Glavni odbor.

Vanrednu skupštinu mogu sazvati: Glavni odbor, Predsednik i najmanje jedna trećina opštinskih ogranaka.

Član 21.

Skupština se održava elektronski. Traje najmanje jedan, a najviše sedam dana.

Skupština punovažno radi kada učestvuje trećina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom učesnika, javnim glasanjem.

Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti glasa tajno.

Član 22.

Skupština je nadležna naročito da:

 • Donosi statut Stranke, kao i izmene i dopune,
 • Usvaja program Stranke, kao i izmene i dopune,
 • razmatra i usvaja izveštaj Glavnog odbora o radu Stranke između dva zasedanja Skupštine,
 • bira i opoziva Glavni odbor, Nadzorni odbor, Predsednika i Potpredsednike Stranke, Predsednika Političko savetodavnog kruga, Predsednicu Ženskog fronta, Predsednika Omladinskog fronta,
 • odlučuje o prestanku rada Stranke i raspolaganju imovinom Stranke u tom slučaju,
 • donosi odluke o drugim značajnim pitanjima u vezi sa radom i organizacijom Stranke,
 • donosi poslovnik o svom radu.

b) Glavni odbor

Član 23.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dva zasedanja Skupštine Stranke i u tom razdoblju utvrđuje i vodi politiku Stranke, u skladu sa programom i statutom Stranke i načelnim političkim stavovima koje je zauzela Skupština Stranke.

Mandat Glavnog odbora Stranke traje do sledeće izborne Skupštine Stranke, a najmanje dve godine.

Izuzetno, mandat Glavnog odbora Stranke može trajati kraće od dve godine, u koliko Skupština Stranke prilikom izbora odredi kraći mandat.

Član 24.

Glavni odbor čine:

 • Predsednik i Potpredsednici Stranke,
 • Pet članova koje bira Skupština Stranke,
 • Predsednici Izvršnog odbora, predsednici odbora pokrajinskih, gradskih i regionalnih ogranaka,
 • Predsednik Političko savetodavnog kruga,
 • Predsednica Ženskog fronta,
 • Predsednik Omladinskog fronta,
 • Poslanici izabrani u Narodnu skupštinu.

Član 25.

Poslovnikom Skupštine utvrđuje se postupak izbora članova Glavnog odbora koje bira Skupština.

Član 26.

Glavni odbor je nadležan naročito da:

 • se stara o sprovođenju ciljeva Stranke i donosi odluke u skladu sa njima,
 • odlučuje o učešću Stranke na izborima i izbornim savezima sa drugim strankama,
 • usvaja izborni program Stranke,
 • utvrđuje listu kandidata za narodne poslanike i odbornike,
 • saziva Skupštinu Stranke i predlaže dnevni red Skupštine,
 • utvrđuje predlog statuta i drugih opštih propisa koje donosi Skupština,
 • utvrđuje predlog programa Stranke,
 • odlučuje o učešću članova Stranke u vladi idrugim organima vlasti,
 • bira i opoziva članove Izvršnog odbora i drugih organa Stranke, u skladu sa statutom,
 • potvrđuje odluku o osnivanju ogranaka Stranke,
 • raspušta Odbore organizacionih celina Stranke,
 • odlučuje o udruživanju u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu,
 • odlučuje o spajanju Stranke sa drugim političkim strankama,
 • usvaja izveštaj Izvršnog odbora i drugih organa koje bira,
 • daje političke smernice i uputstva za rad organima i ograncima Stranke,
 • donosi opšte propise Stranke, osim statuta i propisa koje donosi Skupština.

Član 27.

Glavni odbor punovažno radi kada sednici prisustvuje većina članova.

Glavni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, javnim glasanjem.

v) Predsednik i Potpredsednici

Član 28.

Strankaima Predsednika i do četiri Potpredsednika.

Mandat Predsednika i Potpredsednika traje između dve izborne Skupštine, ali ne manje od dve godine i može se ponavljati.

Član 29.

Predsednik i Potpredsednici se biraju među predloženim kandidatima, javnim glasanjem.

Smatra se da je predložen za položaj Predsednika, odnosno Potpredsednika član Stranke koji je kandidaturu pismeno prihvatio, a čiju su kandidaturu predložili ili podržali: Glavni odbor ilip okrajinski odbor ili najmanje tri opštinska ili tri regionalna ogranka.

Za Predsednika, odnosno Potpredsednika Stranke je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova, a u slučaju da je predložen samo jedan kandidat, on je izabran ako je za njega glasala većina članova Skupštine Stranke koji učestvuju  u radu Skupštine.

Član 30.

Predsednik i Potpredsednici mogu biti opozvani u toku trajanja mandata, u skladu sa statutom Stranke.

Smatra se da je dat punovažan predlog Skupštini za opoziv ako su taj predlog dali ili podržali: Glavni odbor Stranke ili najmanje jedna trećina odbora ogranaka Stranke.

Predsednik i Potpredsednici Stranke su opozvani ako za njih ovopoziv glasa većina članova Skupštine Stranke koji učestvuju u Skupštini.

Član 31.

Predsednik Stranke ima naročito sledeća ovlašćenja i dužnosti u Stranci:

 • predstavljanje i zastupanje Stranke,
 • sazivanje Skupštine,  ako to na njegov obrazloženi predlog ne učini Glavni odbor,
 • predsedavanje Skupštini,
 • sazivanje i predsedavanje sednicama Glavnog odbora,
 • predlaganje Glavnom odboru dnevnog reda i odluka koje treba doneti,
 • predlaganje Glavnom odboru predsednika Izvršnog odbora i drugih organa koje bira Glavni odbor, kao i opoziv tih organa ili opoziv njihovih članova,
 • predlaganje Glavnom odboru izbornog programa i obrazovanja ili ulaska u saveze sa drugim političkim strankama,
 • predlaganje Glavnom odboru liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, Pokrajinskoj skupštini, odbornika u skupštini opština i opštinskim skupštinama,
 • odgovornost za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Stranke i kontaktiranje sa nadležnim organom,
 • usmeravanje rada poslaničkih klubova,
 • imenovanje glasnogovornika Stranke,
 • podnošenje izveštaja o radu Stranke Skupštini i Glavnom odboru.

Predsednik Stranke može obustaviti izvršenje odluke Izvršnog odbora i drugih organa Stranke ako smatra da je odluka suprotna statutu i opštim propisima Stranke, programu Stranke, odlukama i zaključcima Skupštine ili Glavnog odbora ili da je suprotna potrebama Stranke. O osnovanosti odluke Predsednika da obustavi izvršenje odluke, odlučuje Glavni odbor Stranke u roku od 15 dana.

Predsednika u njegovom odsustvu zamenjuje jedan od potpredsednika, koga on za to ovlasti.

g) Predsedništvo stranke

Član 32.

Predsedništvo stranke je organ koji pomaže predsedniku u vođenju Stranke između dva zasedanja Glavnog odbora.

Predsedništvo stranke čine Predsednik, Potpredsednici, Predsednik Izvršnog odbora, Predsednik političko savetodavnog kruga, Predsednica ženskog fronta i Predsednik omladinsko gfronta.

Član 33.

Predsedništvo samostalno zauzima političke stavove između sednica Glavnog odbora Stranke i o tome izveštava Glavni odbor na prvoj narednoj sednici Glavnog odbora.

Predsedništvo punovažno radi kada sednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja svojih članova, javnim  glasanjem.

Član 34.

Predsedništvo je nadležnonaročitoda:

 • prati i proučava tekuća zbivanja u javnom životu zemlje, naročito ona koja su značajna za rad Stranke,
 • određuje lice koje predstavlja Stranku u političkim, stručnim i javnim raspravama,
 • određuje i usmerava politički i stručni rad Stranke i stara se o obaveštavanju javnosti o radu na prigodan način,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa programskim ciljevima i zadacima Stranke, koje mu Glavni odbor poveri.

Član 35.

Radom Predsedništva rukovodi Predsednik stranke, a u slučaju njegove odsutnosti, Predsedništvom rukovodi onaj član Predsedništva koga je prethodno ovlastio Predsednik Stranke.

d) Izvršni odbor

Član 36.

Izvršni odbor je izvršni organ Glavnog odbora.

Izvršni odbor čine Predsednik i četiri člana Glavnog odbora koje predlaže predsednik Izvršnog odbora.

Broj članova Izvršnog odbora se može povećati odlukom Skupštine stranke.

Izvršni odbor zajedno sa Predsednikom Stranke ili sa jednim od Potpredsednika, koga za to Predsednik ovlasti, priprema sednice Glavnog odbora i sprovodi njegove odluke.

Član 37.

Izvršni odbor je nadležan naročito da:

 • prati rad resornih odbora i drugih organa Stranke i pomaže im u radu,
 • obaveštava Glavni odbor o radu tih organa,
 • organizuje i kontroliše rad stručnih službi Stranke,
 • usmerava političke skupove Stranke i uređuje izborne delatnosti,
 • angažuje se na stvaranju novih ogranaka Stranke,
 • odlučuje o tekućim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Stranke.

Član 38.

Izvršni odbor punovažno radi kada sednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

đ) Političko savetodavni krug

Član 39.

Političko savetodavni krug je organ stranke koji obrazuje politiku stranke i služi njenom političkom profilisanju.

Političko savetodavni krug čine Predsednik i četiri člana koja predlaže Predsednik Političko savetodavnog kruga.

Broj članova Političko savetodavnog kruga može se povećati odlukom Glavnog odbora Stranke.

Član 40.

Političko savetodavni krug je nadležan naročito da:

 • predlaže politiku i politička rešenja,
 • daje odgovore na aktuelna politička zbivanja na osnovu strateške analize i usaglašavanja sa principima politike Stranke,
 • razmatra sve predloge resorniho dbora i utvrđuje da li su u skladu sa, politikom Stranke,
 • bavi se ostalim poslovima iz svoje nadležnosti.

e) Ženski front

Član 41.

Ženski front je organ Stranke koji  čine žene Stranke.

Ženski front ima Predsednicu i do tri Potpredsednice, koje predlaže Predsednica Ženskog fronta  a bira ih  Ženski front.

Organizacija i delovanje Ženskog fronta uređuje se pravilnikom o radu koji donosi Ženski front uz saglasnost  Predsedništva Stranke.

Član 42.

Ženski front  je nadležan i bavi se:

 • unapređenjem položaja žena u društvu,
 • zaštitom prava žena,
 • ostvarivanjem polne ravnopravnosti,
 • sprečavanjem diskriminacije zasnovane na polu i rodu,
 • ostvarivanjem prava u skladu sa evropskim standardima i konvencijama,
 • ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Član 43.

Na odluke Ženskog fronta saglasnost daje Predsedništvo Stranke.

Ženski front može imati svoj pečat.

Odluku o izgledu i izradi pečata donosi Glavni odbor Stranke.

ž) Omladinski front

Član 44.

Omladinski front je organ Stranke  koji čine članovi Stranke mlađi od 30. godina.

Omladinski front ima Predsednika i do tri Potpredsednika, koje predlaže Predsednik  Omladinskog fronta a bira ih Omladinski front.

Organizacija i delovanje Omladinskog fronta uređuje se pravilnikom o radu Omladinskog fronta koji donosi Omladinski front uz saglasnost Predsedništva Stranke.

Član 45.

Omladinski front se bavi pitanjima mladih za mlade, afirmacijom  i angažovanjem  mladih  u društvu kako bi uzeli aktivno učešće u rešavanju problema društva.

Na odluke Omladinskog fronta saglasnost daje Predsedništvo Stranke.

Omladinski front može imati svoj pečat.

Odluku o izgledu i izradi pečata donosi Glavni odbor Stranke.

z) Resorni odbori i drugi organi

Član 46.

Glavni odbor može obrazovati odbore za obavljanje stručnih poslova iz pojedinih oblasti (resorni odbori) i druge organe Stranke.

Naziv, sastav, nadležnost i način rada organa iz stava 1. Ovog člana uređuju se opštim propisom ili odlukom Glavnog odbora.

i) Nadzorni odbor

Član 47.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Stranke.

Nadzorni odbor čine Predsednik i dvačlana.

Nadzorni odbor kontroliše zakonitost pribavljanja i raspolaganja sredstvima Stranke. O nađenom stanju Nadzorni odbor podnosi pismeni izveštaj Skupštini Stranke, a između dva zasedanja Skupštine Glavnom odboru i to najmanje jedanput godišnje, po pravilu po isteku kalendarske godine. Sa uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor odmah upoznaje Predsednika Stranke i Izvršni odbor Stranke.

Nadzorni odbor zauzima stavove većinom glasova.

4. Ogranci

a) Opštinski ogranak i mesni podogranak

Član 48.

Opštinski ogranak čine članovi Stranke koji imaju prebivalište ili boravište na području te opštine.

Član 49.

Organi opštinskog ogranka su Skupština i Opštinski odbor.

Član 50.

Skupština je najviši organ opštinskog ogranka i njen rad je javan.

Skupštinu čine svi članovi Stranke sa teritorije opštine koji prisustvuju zasedanju Skupštine i uzimaju učešće u njenom radu.

Skupština se sastaje najmanje jedanput u dve godine.

Skupštinom predsedava Predsednik Opštinskog odbora.

Član 51.

Skupština je nadležna naročito da:

 • donosi plan rada opštinskog ogranka,
 • bira i opoziva Predsednika i članove Opštinskog odbora,
 • usvaja izveštaj o radu i novčanom poslovanju Opštinskog odbora.

Član 52.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 53.

Opštinski odbor rukovodi radom ogranka između dve Skupštine.

Opštinski odbor se sastoji od najmanje 3 člana. Broj članova Odbora utvrđuje Skupština prilikom izbora Opštinskog odbora.

Mandat članova Opštinskog odbora traje do sledeće izborne skupštine, a najmanje dve godine.

Član 54.

Opštinski odbor može izabrati Potpredsednika Opštinskog odbora, koji pomaže Predsedniku u radu i zamenjuje ga u slučaju odsutnosti.

Član 55.

Opštinski odbor je nadležan naročito da:

 • uređuje opšte i izborne delatnosti stranke na području opštine,
 • bira predstavnike za Skupštinu Stranke,
 • predlaže kandidate za Predsednika i potpredsednike stranke i organe koje bira Skupština Stranke,
 • utvrđuje listu kandidata za Opštinski odbor,
 • predlaže kandidate za izbor poslanika u skupštine i odbornika u regionalne organe lokalne samouprave,
 • prati rad odborničke grupe i daje joj političke preporuke i uputstva za rad,
 • osniva mesne podogranke,
 • ukazuje Izvršnom odboru Stranke na pitanja i teškoće od posebnog značaja za stanovništvo područja na kome Odbor deluje,
 • odlučuje o svim tekućim pitanjima iz nadležnosti ogranka Stranke,
 • radi na uvećanju članstva Stranke.

Član 56.

Opštinski odbor punovažno radi kada sednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 57.

Mesni podogranak obavlja poslove koje mu poveri opštinski ogranak iz svoje nadležnosti.

Mesni podogranak ima Predsednika koga bira Opštinski odbor na predlog članova mesnog podogranka.

Predsednici mesnih podogranaka svojim imenovanjem postaju članovi Opštinskog odbora i punopravno učestvuju u njegovom radu.

Mesni podogranak koji je osnovan u opštini u kojoj  nije obrazovan opštinski ogranak ima iste nadležnosti i položaj kao opštinski ogranak.

b) Gradski, regionalni i pokrajinski ogranak

Član 58.

U sastav gradskog, regionalnog i pokrajinskog ogranka ulaze svi članovi sa teritorije grada, regije,odnosno pokrajine.

Član 59.

Organ gradskog, regionalnog i pokrajinskog ogranka je odbor.

Član 60.

Gradski odbor, odnosno Regionalni odbor čine predsednici Opštinskih odbora grada, odnosno regije i po jedan član iz svakog opštinskog ogranka koga izabere Opštinski odbor.

Gradski odbor, odnosno Regionalni odbor bira izs  vojih redova predsednika Gradskog odbora, odnosno Regionalnog odbora. Predsednik saziva i vodi sednice i stara se o izvršenju odluka odbora.

Član 61.

Gradski odnosno Regionalni odbor je nadležan naročito da:

 • usmerava rad Opštinskih odbora na svom području,
 • uređuje stranačke delatnosti od značaja za sve opštine na svom području,
 • pruža pomoć Opštinskim odborima,
 • utvrđuje listu kandidata za odbornike u gradskim, odnosno regionalnim organima lokalne samouprave,
 • prati rad odborničke grupe izabrane u gradske, odnosno regionalne organe lokalne samouprave i daje im preporuke i uputstva za rad,
 • prati rad Opštinskih odbora,
 • o svom radu izveštava Glavni odbor Stranke.

Član 62.

Pokrajinski odbor čine članovi Glavnog odbora sa teritorije pokrajine i po jedan izabrani predstavnik Opštinskih odbora.

Pokrajinski odbor bira predsednika odbora i dva potpredsednika odbora iz svojih redova.

Član 63.

Pokrajinski odbor je nadležan naročito da:

 • uređuje stranačke delatnosti u vezi sa svim pitanjima od značaja za Vlahe u pokrajini kao celini,
 • utvrđuje listu kandidata za pokrajinske organe vlasti,
 • prati rad pokrajinske poslaničke grupe i daje preporuke i uputstva za rad,
 • izveštava Glavni odbor o svom radu i značajnim delatnostima na području pokrajine.

Pokrajinski odbor bira iz svojih redova Predsednika. Predsednik saziva i vodi sednice i stara se o izvršenju odluka odbora.

Član 64.

Gradski odbor, Regionalni odbor i Pokrajinski odbor punovažno rade kada sednici prisustvuje većina članova, a odluke donose većinom glasova prisutnih.

 

POSLANIČKE I ODBORNIČKE GRUPE

Član 65.

Poslaničku i odborničku grupu čine svi članovi Stranke izabrani kao poslanici, odnosno odbornici u jednu skupštinu.

Rad poslaničke i odborničke grupe uređuje se pravilnikom o radu poslanika i odbornika.

 

FINANSIRANJE STRANKE

Član 66.

Stranka se finansira iz javnih i privatnih izvora, u skladu sa zakonom.

Javni izvori su sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice teritorijalne autonomije i budžeta jedinice lokalne samouprave.

Privatni izvori su članarine, dobrovoljni prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od imovine Stranke i legati.

Član 67.

Imovina Stranke je nedeljiva i njome raspolaže i upravlja Predsednik Stranke.

Nepokretnosti koje ulaze u imovinu Stranke upisuju se u javne knjige.

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje u skladu sa zakonom.

Stranka vodi knjigovodstvo o svojim prihodima i rashodima.

Za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga političke stranke i za ostvarivanje kontakta sa nadležnim organom, odgovoran je Predsednik Stranke.

Član 68.

Glavni odbor Stranke odlukom utvrđuje način finansiranja rada ogranaka Stranke.

 

OPŠTI PROPISI

Član 69.

Opšti propisi Stranke su:

 • Statut,
 • Poslovnik Skupštine,
 • Poslovnik Glavnog odbora,
 • Poslovnik Izvršnog odbora,
 • pravilnik o postupku utvrđivanja liste kandidata za mesta poslanika i odbornika,
 • pravilnik o radu poslanika i odbornika,
 • pravilnik o članstvu,
 • drugi opšti propisi.

 

SPAJANJE SA DRUGOM POLITIČKOM STRANKOM, UDRUŽIVANJE  I PRESTANAK  POSTOJANJA

Član 70.

Stranka se može spojiti sa drugom ili drugim političkim strankama upisanim u Registar političkih stranaka, radi stvaranja nove političke stranke, u skladu sa zakonom.

Odluku o spajanju Stranke sa drugom ili drugim političkim strankama donosi Glavni odbor, dvotrećinskom većinom glasova.

Član 71.

Stranka se može udružiti u šire političke saveze u zemlji ili inostranstvu.

Odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu donosi Glavni odbor,  dvotrećinskom većinom glasova.

Član 72.

Stranka prestaje da postoji ako Skupština Stranke donese odluku o prestanku rada Stranke.

Stranka prestaje da postoji i ako se spoji sa drugom političkom strankom.

U slučaju prestanka postojanja Stranke, njenom imovinom će se postupati u skladu sa zakonom i odlukom skupštine Stranke.

 

DONOŠENJE, IZMENE I DOPUNE STATUTA, PROGRAMA I OPŠTIH PROPISA

Član 73.

Postupak za donošenje statuta, programa i opštih propisa pokreće Glavni odbor, koji takođe priprema predlog statuta,  programa i opštih propisa.

Skupština donosi statut, program i opšte propise većinom glasova učesnika.

Izmene i dopune statuta, programa i opštih propisa vrše se na način i po postupku z anjihovo donošenje.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Skupština ovlašćuje Glavni odbor da u roku od 90 dana od usvajanja ovog Statuta izradi Statutom predviđene propise.

Član 75.

Ovaj Statut se objavljuje i stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Stranke.

Izvorni primerak Statuta čuva se u sedištu Stranke.

____________

Ivana Vujasin, pred.