ИСТИНА –  ADAVIERA

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 1. Програмски циљеви

Члан 1.

ИСТИНА – ADAVIERA  (у наставку списа: Странка) јесте политичка странка која учествује у заступању циљева Влашке националне мањине  као и интереса свих грађана Србије.

Основни циљеви Странке су:

 • учешће у политичком заступању циљева Влаха и грађана Србије
 • служење држављанима Републике Србије који се изјашњавају као Власи, као и свим грађанима  Републике Србије, ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље, социјалне правде, заштите природе и развијања еколошке свести.
 • сарадња са удружењима, појединцима, локалним и националним ауторитетима, представницима бизнис сектора као и политичким партијама у земљи и иностранству, која се баве питањима од значаја за Влахе и подстицај на такво удруживање, међусобно повезивање и прожимање културних и привредних веза.
 • очување влашког језика и влашког наслеђа,
 • јачање веза међу различитим скупинама Влаха и неговање њиховог народног заједништва.
 • борба за правну сигурност Влаха  у Републици Србији, као и неговање људских и мањинских права као и њихово усклађивање са међународним законима и актима.
 • јачање грађанског друштва
 • социјална правда и солидарност
 • одрживост и зелена економија
 • заштита природе и промоција „зелених“ технологија
 • уважавање различитости и људских права
 • владавина права и правне државе и спречавање свих видова насиља
 • промоција и покретање разних пројеката везаних за заштиту природе, спорт и здрав начин живота.
 • ширење свести о важности свих претходно наведених циљева.
 1. Назив и седиште

Члан 2.

Пун назив Странке је: ИСТИНА – ADAVIERA.

Седиште Странке је: Горње Сајлово бр.2б, Нови Сад

 1. Знак, печат и штамбиљ

Члан 3.

Странка има следећи знак гледано са лева у десно знак странке садржи стилизована крила у виду два искошена једнакостранична троугла који се преклапају, од којих је први зелене боје, а други (преклопљени) црвене боје, а на које се надовезује текст ИСТИНА написан ћириличним или латиничним писмом црвене боје.

Печат Странке је округлог облика, пречника 30mm. По ободу печата је кружно исписано ћириличним писмом: ИСТИНА – ADAVIERA. У средини печата се налази знак странке испод којег стоји текст исписан ћириличним писмом: седиште странке Нови Сад. Печат организационих јединица има  исти облик и садржину али уместо  текста, седиште странке Нови Сад има текст назива организационе јединице на коју се односи.

Штамбиљ је правоугаоног облика  у коме је у првом реду исписан текст на ћириличном писму ИСТИНА – ADAVIERA, у  другом реду стоје поља за уписивање броја и датума, у трећем реду је текст исписан ћириличним писмом седиште странке Нови Сад односно назив организационе јединице на коју се односи.

Одлуку о изради, употреби и чувању штамбиља и печата на свим нивоима страначког организовања доноси главни одбор.

 1. Заступање

Члан 4.

Странку представља и заступа Председник Странке.

Председник Странке може пренети део овлашћења за представљање и заступање Странке на другог члана Странке.

Када председник Странке није у стању да обавља дужност, због непрекидног одсуства у трајању више од три месеца, Странку представља и заступа члан Главног одбора Странке, кога јавним гласањем изабере Главни одбор Странке.

Члан 5.

Огранак Странке представља и заступа Председник Одбора огранка Странке у оквиру надлежности огранка Странке, која су прописима Странке на њега пренета.

Председник Одбора огранка Странке може пренети део овлашћења за представљање и заступање огранка Странке на другог члана тог огранка Странке.

 1. Јавност рада

Члан 6.

Рад и деловање странке су јавни.

Јавност рада и деловања органа и чланства Странке се остварује на јавним скуповима, трибинама, кроз сарадњу са новинским кућама, приређивање округлих столова, помоћу интернет презентације и на друге начине којима се успостављају односи и делује на чланове, бираче и симпатизере Странке, као и остале грађане.

Странка је дужна да учини јавно доступним путем интернета: оснивачки акт, лично име заступника Странке, програм, статут и друге опште акте, ако их доноси.

 

УРЕЂЕЊЕ СТРАНКЕ

1 . Чланство

Члан 7.

Члан Странке може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије који изрази жељу да приступи Странци и поднесе писмену или електронску изјаву да прихвата Статут и програм Странке, без обзира на националну, расну, верску, страначку, родну и сваку другу припадност.

Чланство у Странци се стиче попуњавањем и подношењем штампане или електронске приступнице општинском огранку. Општински огранак одлуком може одбити пријем у чланство, и то у року од 15 дана од дана подношења приступнице.

На одлуку о одбијању се може поднети жалба Извршном одбору Странке, и то у року од 15 дана од дана пријема одлуке о одбијању.

Члан Странке се води у електронској бази података као члан огранка Странке, и то према месту пребивалишта.

Члан 8.

Члан Странке има нарочито следећа права:

 • да слободно изражава мишљење унутар Странке, даје предлоге у вези са радом, заузима се за своје ставове или ставове одређених скупина у Странци,
 • да учествује у раду Странке на начин предвиђен прописима Странке и у складу са одлукама њених органа,
 • да бира и да буде биран у све органе Странке,
 • да тражи и добије помоћ од Странке поводом ометања или спречавања при обављању страначке делатности или када се на други начин осети угрожено због обављања страначке делатности.

Члан 9.

Члан Странке има нарочито следеће дужности:

 • учествовање у раду Странке и помагање рада Странке,
 • придржавање циљева, начела, статута, осталих прописа Странке и одлука надлежних органа Странке,
 • плаћање прописане чланарине.

Члан 10.

Члану престаје чланство у Странци:

 • подношењем писмене изјаве о иступању из Странке,
 • искључењем из Странке одлуком надлежног органа Странке,
 • смрћу.

Члан Странке може бити искључен из Странке у следећим случајевима:

 • ако делује против циљева и начела Странке,
 • ако теже повреди одредбе статута Странке.

Поступак и орган надлежан за доношење одлуке о искључењу из Странке, прописују се правилником о чланству.

На одлуку о искључењу члан може поднети жалбу Извршном одбору Странке, и то у рокуод 15 дана од дана пријема одлуке.

 

2. Унутрашње уређење

Члан 11.

Странка је уређена по начелу подручја (огранци Странке), у складу са законом.

Члан 12.

Територијални организациони облици Странке су:

 • Општински огранак,
 • Градски огранак,
 • Регионални огранак,
 • Покрајински огранак,
 • Месни подогранак.

Члан 13.

Општински огранак се оснива за подручје једне општине.

У оквиру једне општине, као део општинског огранка, може се образовати један или више месних подогранака.

Месни подогранак се оснива за подручје једног или више насељених места или  једне или више месних заједница у оквиру исте општине.

Члан 14.

Градски огранак се оснива за подручје једног града као целине.

Члан 15.

Регионални огранак се оснива за подручје већег броја општина у саставу истог округа или на други начин утврђен посебним прописима Странке.

Члан 16.

Покрајински огранак се оснива за подручје покрајине.

Члан 17.

Одлуку о оснивању огранака Странке потврђује Главни одбор Странке.

3. Органи Странке

Члан 18.

Органи Странке су: Скупштина, Главни одбор, Председник, Председништво, Извршни одбор, Политичко саветодавни круг, Женски фронт, Омладински фронт и други органи Странке основани у складу са статутом и другим општим прописима Странке.

Органи Странке раде и одлучују на начин предвиђен овим статутом и прописима Странке донетим у складу са статутом.

а) Скупштина

Члан 19.

Скупштина је највиши орган Странке.

Скупштину сачињавају изабрани представници огранака и чланови Главног одбора.

Укупан број чланова Скупштине и број чланова Скупштине који се бирају у огранцима за одговарајућа подручја, утврђује Главни одбор уочи сваког заседања Скупштине, водећи рачуна о укупном броју чланова сваког огранка и Странке у целини.

Члан 20.

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна скупштина се сазива на сваке 2 године.  Могу је сазвати: Председник и Главни одбор.

Ванредну скупштину могу сазвати: Главни одбор, Председник и најмање једна трећина општинских огранака.

Члан 21.

Скупштина се одржава електронски. Траје најмање један, а највише седам дана.

Скупштина пуноважно ради када учествује трећина чланова Скупштине.

Скупштина доноси одлуке већином учесника, јавним гласањем.

Скупштина може одлучити да се о појединим питањима из њене надлежности гласа тајно.

Члан 22.

Скупштина је надлежна нарочито да:

 • Доноси статут Странке, као и измене и допуне,
 • Усваја програм Странке, као и измене и допуне,
 • разматра и усваја извештај Главног одбора о раду Странке између два заседања Скупштине,
 • бира и опозива Главни одбор, Надзорни одбор, Председника и Потпредседнике Странке, Председника Политичко саветодавног круга, Председницу Женског фронта, Председника Омладинског фронта,
 • одлучује о престанку рада Странке и располагању имовином Странке у том случају,
 • доноси одлуке о другим значајним питањима у вези са радом и организацијом Странке,
 • доноси пословник о свом раду.

б) Главни одбор

Члан 23.

Главни одбор је највиши орган Странке између два заседања Скупштине Странке и у том раздобљу утврђује и води политику Странке, у складу са програмом и статутом Странке и начелним политичким ставовима које је заузела Скупштина Странке.

Мандат Главног одбора Странке траје до следеће изборне Скупштине Странке, а најмање две године.

Изузетно, мандат Главног одбора Странке може трајати краће од две године, у колико Скупштина Странке приликом избора одреди краћи мандат.

Члан 24.

Главни одбор чине:

 • Председник и Потпредседници Странке,
 • Пет чланова које бира Скупштина Странке,
 • Председници Извршног одбора, председници одбора покрајинских, градских и регионалних огранака,
 • Председник Политичко саветодавног круга,
 • Председница Женског фронта,
 • Председник Омладинског фронта,
 • Посланици изабрани у Народну скупштину.

Члан 25.

Пословником Скупштине утврђује се поступак избора чланова Главног одбора које бира Скупштина.

Члан 26.

Главни одбор је надлежан нарочито да:

 • се стара о спровођењу циљева Странке и доноси одлуке у складу са њима,
 • одлучује о учешћу Странке на изборима и изборним савезима са другим странкама,
 • усваја изборни програм Странке,
 • утврђује листу кандидата за народне посланике и одборнике,
 • сазива Скупштину Странке и предлаже дневни ред Скупштине,
 • утврђује предлог статута и других општих прописа које доноси Скупштина,
 • утврђује предлог програма Странке,
 • одлучује о учешћу чланова Странке у влади идругим органима власти,
 • бира и опозива чланове Извршног одбора и других органа Странке, у складу са статутом,
 • потврђује одлуку о оснивању огранака Странке,
 • распушта Одборе организационих целина Странке,
 • одлучује о удруживању у шире политичке савезе у земљи и иностранству,
 • одлучује о спајању Странке са другим политичким странкама,
 • усваја извештај Извршног одбора и других органа које бира,
 • даје политичке смернице и упутства за рад органима и огранцима Странке,
 • доноси опште прописе Странке, осим статута и прописа које доноси Скупштина.

Члан 27.

Главни одбор пуноважно ради када седници присуствује већина чланова.

Главни одбор одлучује већином гласова присутних чланова, јавним гласањем.

в) Председник и Потпредседници

Члан 28.

Странкаима Председника и до четири Потпредседника.

Мандат Председника и Потпредседника траје између две изборне Скупштине, али не мање од две године и може се понављати.

Члан 29.

Председник и Потпредседници се бирају међу предложеним кандидатима, јавним гласањем.

Сматра се да је предложен за положај Председника, односно Потпредседника члан Странке који је кандидатуру писмено прихватио, а чију су кандидатуру предложили или подржали: Главни одбор илип окрајински одбор или најмање три општинска или три регионална огранка.

За Председника, односно Потпредседника Странке је изабран онај кандидат који је добио највећи број гласова, а у случају да је предложен само један кандидат, он је изабран ако је за њега гласала већина чланова Скупштине Странке који учествују  у раду Скупштине.

Члан 30.

Председник и Потпредседници могу бити опозвани у току трајања мандата, у складу са статутом Странке.

Сматра се да је дат пуноважан предлог Скупштини за опозив ако су тај предлог дали или подржали: Главни одбор Странке или најмање једна трећина одбора огранака Странке.

Председник и Потпредседници Странке су опозвани ако за њих овопозив гласа већина чланова Скупштине Странке који учествују у Скупштини.

Члан 31.

Председник Странке има нарочито следећа овлашћења и дужности у Странци:

 • представљање и заступање Странке,
 • сазивање Скупштине,  ако то на његов образложени предлог не учини Главни одбор,
 • председавање Скупштини,
 • сазивање и председавање седницама Главног одбора,
 • предлагање Главном одбору дневног реда и одлука које треба донети,
 • предлагање Главном одбору председника Извршног одбора и других органа које бира Главни одбор, као и опозив тих органа или опозив њихових чланова,
 • предлагање Главном одбору изборног програма и образовања или уласка у савезе са другим политичким странкама,
 • предлагање Главном одбору листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини, Покрајинској скупштини, одборника у скупштини општина и општинским скупштинама,
 • одговорност за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и контактирање са надлежним органом,
 • усмеравање рада посланичких клубова,
 • именовање гласноговорника Странке,
 • подношење извештаја о раду Странке Скупштини и Главном одбору.

Председник Странке може обуставити извршење одлуке Извршног одбора и других органа Странке ако сматра да је одлука супротна статуту и општим прописима Странке, програму Странке, одлукама и закључцима Скупштине или Главног одбора или да је супротна потребама Странке. О основаности одлуке Председника да обустави извршење одлуке, одлучује Главни одбор Странке у року од 15 дана.

Председника у његовом одсуству замењује један од потпредседника, кога он за то овласти.

г) Председништво странке

Члан 32.

Председништво странке је орган који помаже председнику у вођењу Странке између два заседања Главног одбора.

Председништво странке чине Председник, Потпредседници, Председник Извршног одбора, Председник политичко саветодавног круга, Председница женског фронта и Председник омладинско гфронта.

Члан 33.

Председништво самостално заузима политичке ставове између седница Главног одбора Странке и о томе извештава Главни одбор на првој наредној седници Главног одбора.

Председништво пуноважно ради када седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја својих чланова, јавним  гласањем.

Члан 34.

Председништво је надлежнонарочитода:

 • прати и проучава текућа збивања у јавном животу земље, нарочито она која су значајна за рад Странке,
 • одређује лице које представља Странку у политичким, стручним и јавним расправама,
 • одређује и усмерава политички и стручни рад Странке и стара се о обавештавању јавности о раду на пригодан начин,
 • обавља и друге послове у складу са програмским циљевима и задацима Странке, које му Главни одбор повери.

Члан 35.

Радом Председништва руководи Председник странке, а у случају његове одсутности, Председништвом руководи онај члан Председништва кога је претходно овластио Председник Странке.

д) Извршни одбор

Члан 36.

Извршни одбор је извршни орган Главног одбора.

Извршни одбор чине Председник и четири члана Главног одбора које предлаже председник Извршног одбора.

Број чланова Извршног одбора се може повећати одлуком Скупштине странке.

Извршни одбор заједно са Председником Странке или са једним од Потпредседника, кога за то Председник овласти, припрема седнице Главног одбора и спроводи његове одлуке.

Члан 37.

Извршни одбор је надлежан нарочито да:

 • прати рад ресорних одбора и других органа Странке и помаже им у раду,
 • обавештава Главни одбор о раду тих органа,
 • организује и контролише рад стручних служби Странке,
 • усмерава политичке скупове Странке и уређује изборне делатности,
 • ангажује се на стварању нових огранака Странке,
 • одлучује о текућим питањима која нису у надлежности другог органа Странке.

Члан 38.

Извршни одбор пуноважно ради када седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја својих чланова.

ђ) Политичко саветодавни круг

Члан 39.

Политичко саветодавни круг је орган странке који образује политику странке и служи њеном политичком профилисању.

Политичко саветодавни круг чине Председник и четири члана која предлаже Председник Политичко саветодавног круга.

Број чланова Политичко саветодавног круга може се повећати одлуком Главног одбора Странке.

Члан 40.

Политичко саветодавни круг је надлежан нарочито да:

 • предлаже политику и политичка решења,
 • даје одговоре на актуелна политичка збивања на основу стратешке анализе и усаглашавања са принципима политике Странке,
 • разматра све предлоге ресорнихо дбора и утврђује да ли су у складу са, политиком Странке,
 • бави се осталим пословима из своје надлежности.

е) Женски фронт

Члан 41.

Женски фронт је орган Странке који  чине жене Странке.

Женски фронт има Председницу и до три Потпредседнице, које предлаже Председница Женског фронта  а бира их  Женски фронт.

Организација и деловање Женског фронта уређује се правилником о раду који доноси Женски фронт уз сагласност  Председништва Странке.

Члан 42.

Женски фронт  је надлежан и бави се:

 • унапређењем положаја жена у друштву,
 • заштитом права жена,
 • остваривањем полне равноправности,
 • спречавањем дискриминације засноване на полу и роду,
 • остваривањем права у складу са европским стандардима и конвенцијама,
 • осталим питањима из своје надлежности.

Члан 43.

На одлуке Женског фронта сагласност даје Председништво Странке.

Женски фронт може имати свој печат.

Одлуку о изгледу и изради печата доноси Главни одбор Странке.

ж) Омладински фронт

Члан 44.

Омладински фронт је орган Странке  који чине чланови Странке млађи од 30. година.

Омладински фронт има Председника и до три Потпредседника, које предлаже Председник  Омладинског фронта а бира их Омладински фронт.

Организација и деловање Омладинског фронта уређује се правилником о раду Омладинског фронта који доноси Омладински фронт уз сагласност Председништва Странке.

Члан 45.

Омладински фронт се бави питањима младих за младе, афирмацијом  и ангажовањем  младих  у друштву како би узели активно учешће у решавању проблема друштва.

На одлуке Омладинског фронта сагласност даје Председништво Странке.

Омладински фронт може имати свој печат.

Одлуку о изгледу и изради печата доноси Главни одбор Странке.

з) Ресорни одбори и други органи

Члан 46.

Главни одбор може образовати одборе за обављање стручних послова из појединих области (ресорни одбори) и друге органе Странке.

Назив, састав, надлежност и начин рада органа из става 1. Овог члана уређују се општим прописом или одлуком Главног одбора.

и) Надзорни одбор

Члан 47.

Надзорни одбор је надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чине Председник и двачлана.

Надзорни одбор контролише законитост прибављања и располагања средствима Странке. О нађеном стању Надзорни одбор подноси писмени извештај Скупштини Странке, а између два заседања Скупштине Главном одбору и то најмање једанпут годишње, по правилу по истеку календарске године. Са уоченим неправилностима Надзорни одбор одмах упознаје Председника Странке и Извршни одбор Странке.

Надзорни одбор заузима ставове већином гласова.

4. Огранци

а) Општински огранак и месни подогранак

Члан 48.

Општински огранак чине чланови Странке који имају пребивалиште или боравиште на подручју те општине.

Члан 49.

Органи општинског огранка су Скупштина и Општински одбор.

Члан 50.

Скупштина је највиши орган општинског огранка и њен рад је јаван.

Скупштину чине сви чланови Странке са територије општине који присуствују заседању Скупштине и узимају учешће у њеном раду.

Скупштина се састаје најмање једанпут у две године.

Скупштином председава Председник Општинског одбора.

Члан 51.

Скупштина је надлежна нарочито да:

 • доноси план рада општинског огранка,
 • бира и опозива Председника и чланове Општинског одбора,
 • усваја извештај о раду и новчаном пословању Општинског одбора.

Члан 52.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 53.

Општински одбор руководи радом огранка између две Скупштине.

Општински одбор се састоји од најмање 3 члана. Број чланова Одбора утврђује Скупштина приликом избора Општинског одбора.

Мандат чланова Општинског одбора траје до следеће изборне скупштине, а најмање две године.

Члан 54.

Општински одбор може изабрати Потпредседника Општинског одбора, који помаже Председнику у раду и замењује га у случају одсутности.

Члан 55.

Општински одбор је надлежан нарочито да:

 • уређује опште и изборне делатности странке на подручју општине,
 • бира представнике за Скупштину Странке,
 • предлаже кандидате за Председника и потпредседнике странке и органе које бира Скупштина Странке,
 • утврђује листу кандидата за Општински одбор,
 • предлаже кандидате за избор посланика у скупштине и одборника у регионалне органе локалне самоуправе,
 • прати рад одборничке групе и даје јој политичке препоруке и упутства за рад,
 • оснива месне подогранке,
 • указује Извршном одбору Странке на питања и тешкоће од посебног значаја за становништво подручја на коме Одбор делује,
 • одлучује о свим текућим питањима из надлежности огранка Странке,
 • ради на увећању чланства Странке.

Члан 56.

Општински одбор пуноважно ради када седници присуствује већина чланова одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 57.

Месни подогранак обавља послове које му повери општински огранак из своје надлежности.

Месни подогранак има Председника кога бира Општински одбор на предлог чланова месног подогранка.

Председници месних подогранака својим именовањем постају чланови Општинског одбора и пуноправно учествују у његовом раду.

Месни подогранак који је основан у општини у којој  није образован општински огранак има исте надлежности и положај као општински огранак.

б) Градски, регионални и покрајински огранак

Члан 58.

У састав градског, регионалног и покрајинског огранка улазе сви чланови са територије града, регије,односно покрајине.

Члан 59.

Орган градског, регионалног и покрајинског огранка је одбор.

Члан 60.

Градски одбор, односно Регионални одбор чине председници Општинских одбора града, односно регије и по један члан из сваког општинског огранка кога изабере Општински одбор.

Градски одбор, односно Регионални одбор бира изс  војих редова председника Градског одбора, односно Регионалног одбора. Председник сазива и води седнице и стара се о извршењу одлука одбора.

Члан 61.

Градски односно Регионални одбор је надлежан нарочито да:

 • усмерава рад Општинских одбора на свом подручју,
 • уређује страначке делатности од значаја за све општине на свом подручју,
 • пружа помоћ Општинским одборима,
 • утврђује листу кандидата за одборнике у градским, односно регионалним органима локалне самоуправе,
 • прати рад одборничке групе изабране у градске, односно регионалне органе локалне самоуправе и даје им препоруке и упутства за рад,
 • прати рад Општинских одбора,
 • о свом раду извештава Главни одбор Странке.

Члан 62.

Покрајински одбор чине чланови Главног одбора са територије покрајине и по један изабрани представник Општинских одбора.

Покрајински одбор бира председника одбора и два потпредседника одбора из својих редова.

Члан 63.

Покрајински одбор је надлежан нарочито да:

 • уређује страначке делатности у вези са свим питањима од значаја за Влахе у покрајини као целини,
 • утврђује листу кандидата за покрајинске органе власти,
 • прати рад покрајинске посланичке групе и даје препоруке и упутства за рад,
 • извештава Главни одбор о свом раду и значајним делатностима на подручју покрајине.

Покрајински одбор бира из својих редова Председника. Председник сазива и води седнице и стара се о извршењу одлука одбора.

Члан 64.

Градски одбор, Регионални одбор и Покрајински одбор пуноважно раде када седници присуствује већина чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних.

 

ПОСЛАНИЧКЕ И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

Члан 65.

Посланичку и одборничку групу чине сви чланови Странке изабрани као посланици, односно одборници у једну скупштину.

Рад посланичке и одборничке групе уређује се правилником о раду посланика и одборника.

 

ФИНАНСИРАЊЕ СТРАНКЕ

Члан 66.

Странка се финансира из јавних и приватних извора, у складу са законом.

Јавни извори су средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе.

Приватни извори су чланарине, добровољни прилози правних и физичких лица, приходи од имовине Странке и легати.

Члан 67.

Имовина Странке је недељива и њоме располаже и управља Председник Странке.

Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге.

Странка води своје финансијско-материјално пословање у складу са законом.

Странка води књиговодство о својим приходима и расходима.

За финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига политичке странке и за остваривање контакта са надлежним органом, одговоран је Председник Странке.

Члан 68.

Главни одбор Странке одлуком утврђује начин финансирања рада огранака Странке.

 

ОПШТИ ПРОПИСИ

Члан 69.

Општи прописи Странке су:

 • Статут,
 • Пословник Скупштине,
 • Пословник Главног одбора,
 • Пословник Извршног одбора,
 • правилник о поступку утврђивања листе кандидата за места посланика и одборника,
 • правилник о раду посланика и одборника,
 • правилник о чланству,
 • други општи прописи.

 

СПАЈАЊЕ СА ДРУГОМ ПОЛИТИЧКОМ СТРАНKОМ, УДРУЖИВАЊЕ  И ПРЕСТАНАК  ПОСТОЈАЊА

Члан 70.

Странка се може спојити са другом или другим политичким странкама уписаним у Регистар политичких странака, ради стварања нове политичке странке, у складу са законом.

Одлуку о спајању Странке са другом или другим политичким странкама доноси Главни одбор, двотрећинском већином гласова.

Члан 71.

Странка се може удружити у шире политичке савезе у земљи или иностранству.

Одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству доноси Главни одбор,  двотрећинском већином гласова.

Члан 72.

Странка престаје да постоји ако Скупштина Странке донесе одлуку о престанку рада Странке.

Странка престаје да постоји и ако се споји са другом политичком странком.

У случају престанка постојања Странке, њеном имовином ће се поступати у складу са законом и одлуком скупштине Странке.

 

ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА, ПРОГРАМА И ОПШТИХ ПРОПИСА

Члан 73.

Поступак за доношење статута, програма и општих прописа покреће Главни одбор, који такође припрема предлог статута,  програма и општих прописа.

Скупштина доноси статут, програм и опште прописе већином гласова учесника.

Измене и допуне статута, програма и општих прописа врше се на начин и по поступку з ањихово доношење.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

Скупштина овлашћује Главни одбор да у року од 90 дана од усвајања овог Статута изради Статутом предвиђене прописе.

Члан 75.

Овај Статут се објављује и ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Странке.

Изворни примерак Статута чува се у седишту Странке.

____________

Ивана Вујасин, пред.